Kvalitet och miljö

Vår kvalitetspolicy

EIE Maskin AB är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Varje anställd ska leverera varor och tjänster som väl uppfyller de krav som våra kunder, vi anställda och övriga intressenter kan ställa. Alla anställda ska ta fullt kvalitetsansvar för det område hon/han arbetar med.

Följande kvalitetsmålsättningar arbetar vi med:
  • Vi ska genomföra ständiga förbättringar inom våra verksamhetsprocesser
  • Vi ska fortlöpande höja de anställdas kunskapsnivå för våra produkter, tjänster och våra kunders behov
  • Vi ska kontinuerligt förbättra extern- och internkommunikationen

Vi ska ha en leveranssäkerhet och en produktkvalitet som väl motsvarar våra kunders krav

Vår miljöpolicy

EIE Maskin AB är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Vi har en viktig arbetsuppgift i att påverka våra nuvarande och blivande leverantörer samt oss själva till ständiga förbättringar i miljöhänseende.

Följande miljömålsättningar arbetar vi med: 

  • Miljölagstiftningens normer och förordningar är lägsta krav för vår verksamhet
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning och energiförbrukning, återanvändning av allt avfall och att förebygga föroreningar
  • Vi strävar efter en miljövänlig transportkedja